1. Tellimuse esitamine ja kinnitamine

 1.1. Tellija edastab Interling OÜ-le tõlkimisele kuuluvad materjalid ja teavitab soovitud tähtajast. Suulise tõlke puhul edastab tellija info suulist tõlget vajava sündmuse toimumise koha ja aja kohta ning suulise tõlke liigi kohta

 1.2.  Interling OÜ hindab töö mahtu, keerukust ja tõlke tähtaega ning saadud andmete põhjal teeb tellijale hinnapakkumise, edastades selle tellijale e-posti teel.

 1.3. Kui tellijale hinnapakkumine sobib, kinnitab ta selle e-posti teel. Hinnapakkumise kinnitamisega nõustub tellija töö mahu, tähtaja ja maksumusega ning Interling OÜ tõlketööde teostamise tingimustega. Hinnapakkumise kinnitamisega loetakse tellimus esitatuks ja kinnitatuks, ühtlasi kinnitab sellega tellija, et ta saab aru tellimuse esitamisega seotud vastutusest ja õiguslikest tagajärgedest.

 1.4. Kui tellija on hinnapakkumise kinnitanud, saadab Interling OÜ tellijale e-postiga kinnituse tellimuse vastuvõtmise kohta ja alustab tellimuse täitmist.

 1.5. Kui tellimuse maksumus ületab 200 eurot, tuleb töö tellimisel tasuda ettemaksuna 30% töö maksumusest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Sel juhul alustab Interling OÜ tellimuse täitmist pärast ettemaksu laekumist. Käesolev punkt ei kehti suulise tõlke tellimuse puhul.

2. Tellimuse tühistamine

 2.1. Kirjaliku, audiovisuaalse ja veebilehe tõlke ning subtitreerimise tellimuse tühistamisel Interling OÜ-st mitteolenevatel põhjustel pärast seda, kui Interling OÜ-lt on saadud kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta ning tööd on juba asutud teostama, peab tellija tasuma tühistamise hetkeks juba teostatud töö eest täies ulatuses.

 2.2. Suulise tõlke tellimuse tühistamisel Interling OÜ-st mitteolenevatel põhjustel

       2.2.1. vähem kui 48 tundi (2 päeva) enne kokkulepitud töö teostamise algust, peab klient tasuma leppetrahvina 25% tellitud töö maksumusest;

       2.2.2.sündmuse toimumise päeval (alates südaööst), peab klient tasuma leppetrahvina 100% tellitud töö maksumusest.

3. Tehtud töö üleandmine ja vastuvõtmine

 3.1. Tellija võtab töö vastu pärast töö valmimist. Interling OÜ esitab tellijale töö kohta arve.

 3.2. Võimalusel edastatakse valminud töö elektrooniliselt tellija poolt märgitud e-posti aadressile. Sellisel juhul loetakse töö üleantuks kolme tööpäeva jooksul, alates päevast, mil Interling OÜ saatis vastavasisulise e-kirja.

 3.3. Võimalikud pretensioonid teostatud töö kohta tuleb esitada kirjalikult koos asjakohaste põhjendustega viie tööpäeva jooksul alates töö üleandmisest. Hilisemaid või põhjendamatuid pretensioone vastu ei võeta.

4. Töö eest tasumine

 4.1Kirjaliku tõlke puhul arvestatakse töö maksumus sõnade arvu alusel. Kiirtööde puhul (tõlge valmib 24 tunni jooksul) võib lisanduda kiirtöö tasu, mis moodustab 50% tavapärase tasu summast. 

 4.2. Suulise tõlke puhul arvestatakse töö maksumus tõlgi töötundide alusel. Tõlgi tööaeg algab tõlgi saabumisega ning lõpeb lahkumisega, kohvipausid kuuluvad tööaja sisse. Lõppsumma kujuneb vastavalt töötundide arvule ning ajakava muutudes muutub ka lõppsumma. Kui tõlgil tuleb sõita teisse linna, võivad hinnale lisanduda transpordikulud.

 4.3. Veebilehe, audiovisuaalse tõlke ja subtitreerimise puhul kujuneb hind sõnade arvu ja töötundide alusel, olenevalt konkreetse töö sisust. Kiirtööde puhul (töö valmib 24 tunni jooksul) võib lisanduda kiirtöö tasu, mis moodustab 50% tavapärase tasu summast.

 4.4. Tellija kohustub tasuma tehtud töö eest Interling OÜ-le pärast töö teostamist ja vastuvõtmist. Töö eest tasumise alus on tehtud töö tellimus ja Interling OÜ arve, milles on märgitud osutatud teenus, selle maht ja maksumus.

 4.5. Kui tellija on teinud käesolevate tingimuste punktis 1.5. toodud alusel töö eest ettemaksu, arvestatakse ettemaksu summa töö lõplikust maksumusest maha.

 4.6. Kõigi arvete maksmise tähtaeg on 14 kalendripäeva, kui ei ole kokku lepitud ja arvele märgitud teisiti. Arve tasumisega viivitamisel on Interling OÜ-l õigus arvestada viivist 0,03% päevas tasumata summalt.

5. Autoriõigused

 5.1. Interling OÜ teostatud tööde autoriõigused kuuluvad kuni tööde eest täielikult tasumiseni Interling OÜ-le ning selliste tööde avaldamine ilma Interling OÜ kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

6. Õigused ja kohustused

 6.1. Interling OÜ kohustub teostama kõiki töid kvaliteetselt ja kokkulepitud tähtajaks.

 6.2. Interling OÜ tagab alati materjalides sisalduva informatsiooni konfidentsiaalsuse. Soovi korral on tellijaga võimalik sõlmida ka spetsiaalne konfidentsiaalsusleping.

 6.3. Interling OÜ vastutab teostatud tööde eest materiaalselt üksnes teostatud tõlketöö hinna ulatuses.

 6.4. Interling OÜ kohustub töötlema tellija isikuandmeid ainult isikuandmete kaitse seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel.

 6.5. Interling OÜ-l on õigus peatada töö tegemine, kui tellija ei ole kõrvaldanud tellijast sõltuvat töö tegemist takistavat asjaolu või ei tee koostööd, mis on vajalik töö lõpetamiseks ja Interling OÜ on eelnevalt tellijat kirjalikult teavitanud töö peatamise kavatsusest.

 6.6. Käesolevate tingimuste punktis 6.5. kirjeldatud juhul on Interling OÜ-l õigus nõuda tellijalt tasu töö peatamise hetkeks juba teostatud töö eest.

 6.7. Tellija kohustub talle osutatud teenuste eest tasuma arvel näidatud summas ja tähtaegadel.

 6.8. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal ja Interling OÜ-l õigus pöörduda Tartu Maakohtusse.